Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STANOVY

 

 

STANOVY

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH V ČR, z.s.

 

Článek I.

Název, sídlo a postavení

 

 1. Název zapsaného spolku je Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s. (dále jen Asociace).

 2. Sídlem je Praha 8, Vítkova 12, Praha 8, 180 00.

 3. Asociace působí v rámci celé ČR.

 4. Asociace je právnickou osobou, která jedná svým jménem.

 5. Statutárním zástupcem Asociace je její předseda.

 

Článek II.

Cíle činnosti Asociace

 

 1. Sdružovat rodiny s nevidomými či slabozrakými dětmi, přátele a odborníky k podpoře rodin a jejich úsilí v péči o nevidomé nebo slabozraké děti.

 2. Asociace poskytuje rodičům nevidomých a slabozrakých dětí podporu a informace, týkající se vzdělávání, kultury, sportu, nových technologií, volnočasových a dalších aktivit.

 3. Asociace podporuje setkávání, semináře a konference k aktuálním otázkám a problémům. Vydává informační materiály.

 4. Asociace podporuje tvorbu hmatově ilustrovaných dětských knížek a je členem mezinárodní skupiny Typhlo@Tactus, která sdružuje odborníky z různých zemí.

 

Článek III.

Členství v Asociaci

 

 1. Řádným členem Asociace může být rodina nebo jednotlivec. Na Valné hromadě má každý člen jeden hlas.

 2. Členství v Asociaci vzniká ke dni splnění obou následujících podmínek: doručením přihlášky v listinné podobě a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok.

 3. Členský příspěvek platí pouze rodiny, nikoliv pedagogové a další odborníci.

 4. Členství zaniká:

a) vystoupením (na základě písemného či e-mailového oznámení o ukončení členství),

b) zaniknutím, pokud člen neplatí členské příspěvky po dobu delší než 2 roky,

c) vyloučením, pokud nedodržuje povinnosti člena.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti člena

 

 1. Každý člen Asociace má právo:

a) podílet se na činnosti Asociace,

b) být informován o dění v Asociaci,

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání do 30 dnů,

d) volit a být volen do orgánů Asociace.

 

 1. Každý člen Spolku má povinnost:

a) platit členské příspěvky ve výši, o níž rozhoduje Valná hromada,

b) dodržovat stanovy Asociace, chránit a zachovávat dobré jméno Asociace a dbát o dobrou pověst Asociace.

 

 

Článek V.

Orgány Asociace

 

 1. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně 10 členů:

a) řádná – svolává ji předseda jednou za 5 let, má pětileté funkční období;

b) mimořádná – svolává ji předseda, většina členů revizní komise nebo nejméně 10 členů Spolku.

 1. Valné hromadě přísluší:

  1. projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

  2. volit (případně odvolávat) revizní komisi

  3. volit (případně odvolávat) předsedu,

  4. hlasováním rozhodovat o vyloučení člena,

  5. schvaluje případnou změnu stanov.

 2. Předseda Asociace je výkonným orgánem, pro který platí, že:

  1. archivuje členské přihlášky,

  2. vede a aktualizuje neveřejný seznam členů – v elektronické podobě,

  3. zajišťuje plnění úkolů v období mezi valnými hromadami,

  4. má pětileté funkční období,

  5. je zároveň statutárním zástupcem Asociace,

  6. odpovídá za hospodaření Asociace,

  7. předkládá Valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření.

 3. Revizní komise:

  1. je vždy tříčlenná,

  2. je volena Valnou hromadou na 5leté funkční období nebo do doby odvolání,

  3. má přístup k veškeré dokumentaci Asociace, navrhuje předsedovi opatření k nápravě zjištěných nedostatků, přešetřuje stížnosti, podněty a oznámení členů.

 

Článek VI.

Zásady hospodářství

 

 1. Asociace vede účetnictví podle platných právních předpisů.

 2. S majetkem Asociace nakládá předseda, vždy v souladu s platnými právními předpisy.

 3. Zdroje příjmů Asociace jsou: členské příspěvky, dary občanů a organizací, dotace, granty a další příjmy.

 

Článek VII.

Zánik Asociace

 

 1. Rozpustit Asociaci může jedině Valná hromada členů. O rozpuštění může rozhodnout pouze dvoutřetinová většina přítomných členů.

 2. V případě rozpuštění Asociace určí Valná hromada likvidátora. Majetek – po vypořádání veškerých závazků převede likvidátor na veřejně prospěšnou instituci, vyvíjející činnost ve prospěch dětí a mládeže se zrakovým postižením. Konkrétní instituci určí Valná hromada.

 

12. června 2016